Spóźniony projekt ustawy implementującej dyrektywę dotyczącą pakietu Quick Fixes wpłynął do Sejmu

5 lutego 2020 r. do Sejmu wpłynął długo wyczekiwany rządowy projekt ustawy implementującej między innymi dyrektywę 2018/1910 dotyczącą tzw. pakietu Quick Fixes. Dyrektywa 2018/1910 zmienia Dyrektywę VAT w zakresie procedury magazynu typu call-off stock, transakcji łańcuchowych oraz warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Nowe regulacje Dyrektywy VAT znajdują zastosowanie od 1 stycznia 2020 r. Polska była zobowiązana do wdrożenia tych przepisów do polskiego porządku prawnego do 31 grudnia 2019 r., jednak nie zdołała zrobić tego we wskazanym terminie. Ministerstwo Finansów poinformowało o opóźnieniu w Komunikacie wydanym pod koniec grudnia 2019 r., wyjaśniającym sposób postępowania w okresie przejściowym. Ponadto część zmian związanych z pakietem Quick Fixes została uregulowana w Rozporządzeniu wykonawczym 2018/1912, które stosuje się w sposób bezpośredni i nie wymaga krajowych przepisów wdrażających.

Analizując projekt ustawy, można dojść do wniosku, że proponowane przepisy są w przeważającej mierze spójne z nowymi postanowieniami Dyrektywy VAT. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka dodatkowych rozwiązań, które zostały ujęte w projekcie ustawy, a które nie mają swoich odpowiedników w przepisach unijnych.

1. Magazyn call-off stock

W zakresie przemieszczeń towarów w procedurze magazynu typu call-off stock autorzy projektu ustawy wprowadzili dodatkowy obowiązek, nieprzewidziany Dyrektywą VAT. Mianowicie, na podstawie proponowanego art. 13f ust. 1 ustawy o VAT nakłada się na prowadzącego magazyn typu call-off stock obowiązek złożenia zawiadomienia o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w tej procedurze. Takie zawiadomienie powinno być złożone elektronicznie, w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu. Prowadzący magazyn typu call-off stock musi także każdorazowo zawiadamiać urząd skarbowy o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu.

Co więcej, projekt ustawy przewiduje zmiany w kodeksie karnym skarbowym, zgodnie z którymi w przypadku niezłożenia powyższego zawiadomienia o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu call-off stock, złożeniu go po terminie, lub podaniu w nim danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, osoba zobowiązana do złożenia takiego zawiadomienia podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

2. Transakcje łańcuchowe: inaczej unijne, inaczej z krajami trzecimi

W zakresie ujednolicenia sposobu rozliczania transakcji łańcuchowych nowe przepisy unijne odnoszą się jedynie do towarów transportowanych z jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Z uwagi na to, wdrażając nowe przepisy Dyrektywy VAT, w projektowanych przepisach ustawy o VAT zaproponowano dwa systemy dotyczące identyfikacji tzw. „dostawy ruchomej” w łańcuchu transakcji.

Jeden z nich znajdzie zastosowanie w przypadku towarów transportowanych z jednego państwa UE na terytorium innego państwa UE i jest zgodny z nowymi przepisami unijnymi. Odwołuje się do koncepcji tzw. „podmiotu pośredniczącego” (o czym pisaliśmy we wcześniejszym artykule http://wdt-enodo.pl/spor-o-dowody-jak-do-konca-2019-roku-nalezy-udokumentowac-wewnatrzwspolnotowa-dostawe-towarow/). Drugi zaś, dotyczący transakcji łańcuchowych w obrocie z krajami trzecimi, będzie oparty na dotychczasowych regulacjach ustawy o VAT.

3. Przesłanki zastosowania stawki 0% przy WDT

Projekt ustawy wprowadza zmiany redakcyjne dostosowujące określone w ustawie o  VAT przesłanki zastosowania stawki 0% przy WDT do nowych przepisów Dyrektywy VAT. Projektowane przepisy ustawy o VAT nie odnoszą się do przepisów Rozporządzenia wykonawczego 2018/1912, ponieważ jest ono stosowane bezpośrednio (nie wymaga implementacji). Należy przypomnieć, że dla celów zastosowania stawki 0% przy WDT Rozporządzenie wprowadza domniemania, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Uzasadnienie do projektu ustawy, podobnie zresztą jak wydany wcześniej Komunikat Ministerstwa Finansów, podkreśla, że niespełnienie warunków domniemań z Rozporządzenia wykonawczego 2018/1912 nie oznacza automatycznie, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania. Dostawca może udowodnić spełnienie warunków zastosowania stawki 0% w inny sposób zgodny z dotychczasowymi przepisami ustawy o VAT.

Ponadto projekt ustawy przewiduje szereg przepisów przejściowych, które w obszarze VAT odnoszą się głównie do procedury magazynu call-off stock.

Przewidywany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 kwietnia 2020 r.

12 lutego odbyło się I czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu, po którym projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych. Komisja powinna przedstawić sprawozdanie ze swoich prac nad projektem do 24 marca 2020 r.

Katarzyna Janiak, Senior Associate w Enodo Advisors