Magazyny konsygnacyjne w nowym wydaniu – czy nadchodzące zmiany będą szansą na uproszczenie handlu towarowego w UE?

Najprawdopodobniej, już od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać zmiany które w istotnym zakresie modyfikują dotychczasowe zasady opodatkowania VAT międzynarodowego obrotu towarowego. Jak wynika z założeń przyjętych na poziomie Unii Europejskiej, nowe regulacje mają z jednej strony uszczelnić system podatku VAT, z drugiej zaś przynieść pewne uproszczenia dla podatników. Wśród korzystnych z perspektywy podatników rozwiązań szczególne miejsce zajmują te dotyczące tzw. magazynów typu call-off stock, które zastąpią funkcjonujące z różnym skutkiem (i nie we wszystkich państwach Unii Europejskiej) magazyny konsygnacyjne.

Jak wynika z nowelizacji Dyrektywy VAT, którą Polska – podobnie jak inne państwa Unii Europejskiej –zobowiązana jest wdrożyć najpóźniej do 1 stycznia 2020 r., opodatkowaniu VAT jako WDT/WNT nie będzie podlegać przemieszczenie towarów przez podatnika z jednego państwa członkowskiego do magazynu typu call-off stock zlokalizowanego w innym państwie członkowskim. Nowe regulacje zakładają  w takim przypadku powstanie obowiązku podatkowego z tytułu WDT po stronie dostawcy  i WNT po stronie nabywcy dopiero w dacie przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel (tj. w praktyce przede wszystkim w dniu pobrania towaru z magazynu przez kontrahenta). W konsekwencji, dostawca uniknie obowiązku rejestracji dla celów VAT w państwie, w którym położony jest magazyn.

Zgodnie z nowymi przepisami Dyrektywy VAT, uproszczenie mające zastosowanie w ramach procedury call-off stock znajdzie zastosowanie wyłącznie, gdy dane nabywcy są znane już w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów do magazynu. Co jednak szczególnie istotne, w przeciwieństwie do obowiązujących obecnie przepisów ustawy o VAT, stosowanie powyższego rozwiązania będzie dotyczyło wszelkich rodzajów towarów, bez względu na ich przeznaczanie.

Jeśli po upływie 12 miesięcy od dnia przybycia towarów do magazynu nie nastąpi dostawa ich na rzecz określonego pierwotnie nabywcy – dostawca zasadniczo będzie zobowiązany wykazać WDT/WNT w postaci przemieszczania własnych towarów do kraju, w którym zlokalizowany jest magazyn. Pod pewnymi warunkami, możliwa będzie jednak ostateczna dostawa towarów na rzecz innego nabywcy. Przed obowiązkiem wykazania WDT/WNT z tytułu przemieszczenia towarów przez dostawcę zapobiec może również powrotny transport towarów do państwa z którego zostały uprzednio przewiezione, o ile nastąpi to przed upływem terminu 12 miesięcy. W takiej sytuacji wywóz i przywóz towarów nie będzie w ogóle wykazywany dla celów VAT.

Stosowanie nowej procedury może wiązać się z dodatkowymi obowiązkami wewnętrznymi (przede wszystkim wymagać będzie szczegółowego ewidencjonowania transakcji), jednakże z drugiej strony niesie ze sobą również istotne szanse w postaci zniesienia barier administracyjnych w wewnątrzunijnym handlu towarowym, co może mieć szczególne znaczenie dla przedsiębiorców planujących rozwinąć działalność na rynkach innych państw członkowskich. Prawidłowe zaplanowanie procesów związanych z wykorzystaniem magazynów call-off stock będzie miało przy tym kluczowe znaczenie.

Irmina Sobczuk

Senior Associate, Enodo Advisors