Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (tzw. WDT) – najważniejsze informacje

Ostatnie lata to okres wzmożonych prac legislacyjnych i administracyjnych mających na celu uszczelnienie systemu poboru podatku VAT. Nie sprowadza się to wyłącznie do wdrażania kolejnych rozwiązań krajowych (w tym m.in. STIR, split payment czy kasy fiskalne on-line) – nowe mechanizmy oraz istotne zmiany w  podatku VAT opracowywane są również na poziomie unijnym. Obowiązujący system opodatkowania transakcji międzynarodowych w ramach Unii Europejskiej zaprojektowany został jako tymczasowy, stąd jego konstrukcja bywa niespójna i sprzyja działalności nieuczciwych podmiotów. Kompleksowe opracowanie i wdrożenia docelowych reguł opodatkowania handlu unijnego jest jednak procesem długotrwałym, niejednokrotnie ze względu na uwarunkowania polityczne.

Doprowadziło to do przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej szeregu szczególnie istotnych, doraźnych poprawek (tzw. quick fixes), które znacząco wpłyną na rozliczenia podatku VAT w unijnym obrocie towarowym już od 1 stycznia 2020 r. Z częścią rozwiązań wiążą się dodatkowe, rygorystyczne obciążenia administracyjne, inne z kolei tworzą szansę wprowadzenia pewnych ułatwień.

Co ulegnie zmianie w WDT?

  • dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% VAT (rygorystyczny katalog dokumentów potwierdzających dostawę wewnątrzwspólnotową, a także wymóg uzyskania numeru identyfikacyjnego VAT nabywcy, który dotąd nie stanowił bezwzględnego warunku do skorzystania ze stawki 0%);
  • opodatkowanie transakcji łańcuchowych (próba ujednolicenia opodatkowania VAT tego rodzaju transakcji – obowiązujące przepisy unijne nie regulują bezpośrednio tego zagadnienia, co tworzy liczne spory z organami podatkowymi),
  • opodatkowanie obrotu przy wykorzystywaniu magazynów konsygnacyjnych (wprowadzenie jednolitych zasad na terenie całej Unii Europejskiej, co może ułatwić obrót handlowy).

Kogo obejmą zmiany w WDT?

Zmiany dotkną wszystkich podatników, którzy realizują wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów(tzw. WDT). Dotyczy to przede wszystkim obowiązków dokumentacyjnych, których wadliwe spełnienie będzie skutkować brakiem możliwości opodatkowania transakcji stawką 0%. Ci przedsiębiorcy, którzy biorą udział w transakcjach łańcuchowych powinni się z kolei przygotować się na ewentualne dodatkowe obowiązki rejestracyjne w poszczególnych państwach członkowskich.